หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > การโรงแรม

สาขาการโรงแรม

ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจการโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของวิทยาลัย
พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • ผู้จัดการโรงแรม
  • ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
  • ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
  • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
  • พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
  • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม
Vocational Certificate in Hotel Management

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางาน การโรงแรม

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !