หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน)

สาขาช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน)

เน้นทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ และการสร้างงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจรบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการบริการให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นวิศวกรมืออาชีพในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิศวกรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาวิศวกร

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการ ใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
  • วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
  • วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
  • วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
  • อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

บรรยากาศห้องเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
Vocational Certificate in Auto Mechanics

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ยานยนต์

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !