หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาช่างยนต์

สาขาช่างยนต์ ปวช.

มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนมีคุณภาพ ทั้งสติปัญญา ทักษะฝีมือระดับมาตรฐานสากล ดังนั้นในปีที่ผ่านมาได้มีการลงนามสัญญากับหลายหน่วยงานจากประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของด้านช่างอุตสาหกรรมและเครือข่ายการศึกษาระบบทวิภาคีนานาชาติ อาทิมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฮอฟและมหาวิทยาลัยโรเซนไฮม์ ตลอดทั้งสมาพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพและบริษัทชั้นนำอาทิ Siemens

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้าวิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
  • วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
  • วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
  • วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
  • อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

บรรยากาศห้องเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
Vocational Certificate in Auto Mechanics

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ยานยนต์

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !