หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง(Power Electrics)

เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาด้านวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยจะเป็นการคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า 2 เฟส และ 3 เฟส ศึกษากฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลต้า-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนต์ เซลล์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนท์ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือวัด โปรแกรมและการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ไฮดรอลิกเบื้องต้น เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ ใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน

เข้าถึงด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าการออกแบบ การควบคุมและรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

จุดเด่น

เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ

ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต การใช้ไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง การเรียนในสาขานี้ได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

วิศวกรไฟฟ้าคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนอกจากนี้งานของวิศวกรไฟฟ้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน งานของวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรของรัฐในหลายด้าน เช่น

  • งานช่างไฟฟ้าที่เกี่ยวของกับการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวางระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆ
  • ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน ทำงานเกี่ยวกับ ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า หรือพนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท
  • ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การดูแล การซ่อมบำรุง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงานติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติ
  • บริหารงานหน่วยงานด้านช่างเทคนิคในองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน เช่น พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น
  • งานด้านวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของโลกในอนาคต
  • เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Vocational Certificate in Electrical Power

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !