หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาการโรงแรม(ออกแบบและตกแต่งอาหาร)

สาขาการโรงแรม(ออกแบบและตกแต่งอาหาร)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษา จะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • ผู้จัดการโรงแรม
  • ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
  • ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
  • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
  • พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
  • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม
Diploma Program in Hotel Management

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !