หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

          มุ้งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความมารถในด้านการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านดิจิทัล(Digital Skills) ที่ใช้ในการสื่อสารและควบคุมในระบบโรงงานอัจฉริยะ (smart factory) และระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation factory) การใช้งานระบบ IOT ในอุตสาหกรรม พื้นฐานในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อออกแบบการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม (PLC) พื้นฐานการออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์การใช้งานและอออกแบบวงจรควบคุมแบบต่าง ๆ ร่วมถึงการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดในรูปแบบการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) เกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา เป็นการสร้างบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาต้นเองให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

นิยามอาชีพ

  1. ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำและจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ การซ่อมแซมเครื่องจักรกลและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

  2. บำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โอกาสในการมีงานทำ

  1. ในสภาพปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมากทางด้านการผลิต ทั้งในแง่คุณภาพ ปริมาณ และต้นทุนการผลิต โดยมีการนำเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ยังเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต การปรับสภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด รวมทั้งการลดและกำจัดมลภาวะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 90001
  2. อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์ หรือแขนกลปฏิบัติงานแทนการใช้แรงงานคน โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน และอุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  3. ปัจจุบันสถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอ ดังนั้น คาดว่าช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน และมีโอกาสเลือกโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าอีกหลายปี

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Diploma Program in Electronics industry

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !