หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนต์และสมองกล)

เมคคาทรอนิกส์,หุ่นยนต์และสมองกล

มุ่งเน้นการประยุกต์ศาสตร์ ในการสนุบสนุนกระบวนการผลิต หลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม เทคโนโลยีการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ซึ่งความรู้เหล่านี้นำมาเสริมกับความรู้ทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับการออกแบบการผลิต และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง เพื่อให้สามารถเผชิญได้กับทุกปัญหาที่จะเกิดจากการทำงานจริง เช่น การออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ การวิเคราะห์ และการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเมคคาทรอนิกส์รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะเชิงบูรณาการด้วยศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
 • ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
 • งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
 • ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
 • ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
 • งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
 • งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
 • งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
 • งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Diploma Program in Electronics industry

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !