หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

          มุ้งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความมารถในด้านการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านดิจิทัล(Digital Skills) ที่ใช้ในการสื่อสารและควบคุมในระบบโรงงานอัจฉริยะ (smart factory) และระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation factory) การใช้งานระบบ IOT ในอุตสาหกรรม พื้นฐานในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อออกแบบการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม (PLC) พื้นฐานการออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์การใช้งานและอออกแบบวงจรควบคุมแบบต่าง ๆ ร่วมถึงการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดในรูปแบบการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) เกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา เป็นการสร้างบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาต้นเองให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

นิยามอาชีพ

  1. ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำและจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ การซ่อมแซมเครื่องจักรกลและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

  2. บำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โอกาสในการมีงานทำ

  1. ในสภาพปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมากทางด้านการผลิต ทั้งในแง่คุณภาพ ปริมาณ และต้นทุนการผลิต โดยมีการนำเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ยังเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต การปรับสภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด รวมทั้งการลดและกำจัดมลภาวะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 9000
  2. อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์ หรือแขนกลปฏิบัติงานแทนการใช้แรงงานคน โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน และอุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  3. ปัจจุบันสถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอ ดังนั้น คาดว่าช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน และมีโอกาสเลือกโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าอีกหลายปี
  4.  

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
Vocational Certificate in Mechatronics

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน เมคคาทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !