Electrifying the Future and Green Skills Development for the EV Revolution 2024

สำหรับการร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ บริษัท บีวายดี เมโทรโมบิล ในครั้งนี้ มีเป้าหมาย 3 ด้านที่สำคัญได้แก่ บูรณาการความร่วมมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะฝีมือและวิชาการขั้นสูง การร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเพิ่มทักษะ ทั้งหมดเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ในอุตสาหกรรม