#SiamTechDek67 กู้เรียนที่นี่ได้

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2567
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ชำระค่าธรรมการเรียน 3,200 บาท*

 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,000 บาท
 • ค่าใบสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาใหม่แล้ว

กองทุน กยศ. ที่สยามเทค

 • นักศึกษาที่กู้ยืมได้
  เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
 • ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  1. มีสัญชาติไทย
  2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
  3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
  4. เป็นผู้ที่ไม่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

กองทุน กรอ. ที่สยามเทค

 • นักศึกษาที่กู้ยืมได้
  เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.
 • ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

  1. ผู้กู้อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เป็นนักศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2566 ในระดับ ปวส.
  3. ขอกู้ยืมได้ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
  4. ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี (พ่อ+แม่+ผู้กู้+คู่สมรส) ถ้าไม่เกิน 360,000 บาท กู้ค่าครองชีพเพิ่มได้
  5. ผู้ขอรับทุนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนได้ ให้ผู้ขอรับทุน ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น