เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยากจน เรียนฟรี

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มอบทุนการศึกษา

🎉🎉🎉ข่าวดี: #ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ !!!
#เรียนดี #เรียนฟรี #มีเงินครองชีพทุกเดือนระหว่างเรียน #มีงานทำปีสุดท้ายและหลังเรียนจบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จำนวนทุน 40 ทุน
 
#สิทธิ์ประโยชน์
1. ได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ ไม่มีข้อผูกมัดใช้ทุน
2. ได้รับค่าครองชีพ 6,500 – 7,500 บาท ทุกเดือนระหว่างเรียนจนจบการศึกษา
📍ทุนประเภท 5 ปี (มูลค่า 656,000 บาท)(ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ในปีการศึกษา 2565 (ไม่ค้างปี)
💜สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
💜สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต)
 
#คุณสมบัติ
1.เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.มีฐานะยากจน ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 3,000บาทต่อเดือน
 
ลิ้งค์กรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอรับทุน
https://forms.gle/Dxhc4KtCD1wzR5bf9
 
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
อาจารย์เหมมิญช์ เถลิงมหาโชคพิมล โทร. 090-0178538 
แผนกประชาสัมพันธ์และวิชาชีพสัมพันธ์ อาคาร 12 ชั้น 3 โทร. 028640358 ต่อ 2018