อบรมบุคลากร เรื่อง "การปรับ Mindset ปลุก passtion เพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพ"

         ด้วย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับ Mindset ปลุก passion เพื่อความสำเร็จในสายอาชีพ (เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ) ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลาน Exhibtion ศูนย์ I AM Digital ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำ การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ