การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

ปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันวันพุธที่ 23  ธันวาคม  2563 เวลา 13.30 น.
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 12   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

 

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทาง

https://docs.google.com/forms/d/1LQDUK9rL4hfl13AmpmefmFDPMYTX0foh6-8NJv1WMgs/ed

 
แข่งขันวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลำดับ รายวิชาที่จัดการแข่งขัน ระดับชั้น
ปวช. ปวส.
1 วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  
2 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
4 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6  
5 วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
6 วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น