ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 รับสมัคร สัมภาษณ์ การชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ กําหนดห้องเรียน และออกรหัสนักศึกษา

1.1 ซื้อใบสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ระบบ Online
1.2 ใบแสดงสาขาวิชาและรอบนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
1.3 เอกสารค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีการศึกษา 2563
1.4 เอกสารประกอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
1.5 แบบแสดงความจํานงขอสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนผลการเรียน
1.6 เอกสารใบสมัครที่กรอกผ่าน ระบบคอมฯ และปรินส์ที่หน่วยรับสมัคร
1.7 เอกสารนัดมอบตัว (กรณีนัดมอบตัวและชําระเงินภายหลัง)
1.8 แบบการผ่อนชําระเงินค่าใช้จ่าย
1.9 ใบรับรองเพื่อมอบตัว หรือใบออกรหัสนักศึกษา(กรณีชําระเงิน)
1.10 บัตรลงทะเบียนประเภทช่างอุตสาหกรรม
1.11 บัตรลงทะเบียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม
1.12 ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ระดับปวช1
1.13 ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ระดับปวส.1
1.14 ใบสั่งตัดชุดนักศึกษาเพิ่มเติม
1.15 เอกสารแสดงความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1.16 เอกสารแสดงความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ (กรอ.)
1.17 คุณสมบัตินักศึกษาโครงการเตรียมทวิภาคีไทย-เยอรมัน (ถ้ามี)
1.18 เอกสารสมัครเรียนวิชาทหารและประโยชน์ที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.1 ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
2.2 ตารางผ่อนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาค 1/2563)

ขั้นตอนที่ 3 มอบตัวนักศึกษา เก็บหลักฐาน แจ้งกําหนดการ

3.1 หนังสือมอบตัวนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
3.2 เอกสารประกอบเรื่องระเบียบการแต่งกายนักศึกษาระดับปวช.และปวส.
3.3 กําหนดการสําหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งระดับปวช.และปวส.
3.4 รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุน ทั้งกยศ.และกรอ.

ขั้นตอนที่ 4 รับเครื่องแบบนักศึกษา รับหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ

4.1 ใบรับเครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ที่การเงินปั้มชําระเงินแล้ว
4.2 ใบรับเครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ที่การเงินปั้มชําระเงินแล้ว
4.3 ใบรายการหนังสือปรินส์มาจากโปรแกรมในห้องจ่ายหนังสือกรณีนักศึกษาชําระค่าครบทุกรายการ

เอกสารประกอบอื่นๆ

1. เอกสารทุนการศึกษา ทุนอุปกรณ์ และสิทธิพิเศษ ปีการศึกษา 2563
2. แบบขอรับทุนครบรอบ 50 ปี สยามเทค ประเภททุนการศึกษาเรียนดี
3. แผนการจัดห้องเรียนระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !