ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 รับสมัคร สัมภาษณ์ การชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ กําหนดห้องเรียน และออกรหัสนักศึกษา

1.1 ซื้อใบสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ระบบ Online
1.2 ใบแสดงสาขาวิชาและรอบนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
1.3 เอกสารค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีการศึกษา 2563
1.4 เอกสารประกอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
1.5 แบบแสดงความจํานงขอสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนผลการเรียน
1.6 เอกสารใบสมัครที่กรอกผ่าน ระบบคอมฯ และปรินส์ที่หน่วยรับสมัคร
1.7 เอกสารนัดมอบตัว (กรณีนัดมอบตัวและชําระเงินภายหลัง)
1.8 แบบการผ่อนชําระเงินค่าใช้จ่าย
1.9 ใบรับรองเพื่อมอบตัว หรือใบออกรหัสนักศึกษา(กรณีชําระเงิน)
1.10 บัตรลงทะเบียนประเภทช่างอุตสาหกรรม
1.11 บัตรลงทะเบียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม
1.12 ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ระดับปวช1
1.13 ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ระดับปวส.1
1.14 ใบสั่งตัดชุดนักศึกษาเพิ่มเติม
1.15 เอกสารแสดงความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1.16 เอกสารแสดงความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ (กรอ.)
1.17 คุณสมบัตินักศึกษาโครงการเตรียมทวิภาคีไทย-เยอรมัน (ถ้ามี)
1.18 เอกสารสมัครเรียนวิชาทหารและประโยชน์ที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.1 ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
2.2 ตารางผ่อนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาค 1/2563)

ขั้นตอนที่ 3 มอบตัวนักศึกษา เก็บหลักฐาน แจ้งกําหนดการ

3.1 หนังสือมอบตัวนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
3.2 เอกสารประกอบเรื่องระเบียบการแต่งกายนักศึกษาระดับปวช.และปวส.
3.3 กําหนดการสําหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งระดับปวช.และปวส.
3.4 รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุน ทั้งกยศ.และกรอ.

ขั้นตอนที่ 4 รับเครื่องแบบนักศึกษา รับหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ

4.1 ใบรับเครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ที่การเงินปั้มชําระเงินแล้ว
4.2 ใบรับเครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ที่การเงินปั้มชําระเงินแล้ว
4.3 ใบรายการหนังสือปรินส์มาจากโปรแกรมในห้องจ่ายหนังสือกรณีนักศึกษาชําระค่าครบทุกรายการ

เอกสารประกอบอื่นๆ

1. เอกสารทุนการศึกษา ทุนอุปกรณ์ และสิทธิพิเศษ ปีการศึกษา 2563
2. แบบขอรับทุนครบรอบ 50 ปี สยามเทค ประเภททุนการศึกษาเรียนดี
3. แผนการจัดห้องเรียนระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563