Digital Gen is Now

ดีป้า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดตัวศูนย์ I AM Digital เสริมแกร่งดิจิทัล สร้างกำลังคนในระดับอาชีวะศึกษา
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิด “ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ” (I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งเสริมแกร่งทักษะดิจิทัลและสร้างกำลังคนในระดับอาชีวะศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ
 
โดยได้รับเกียรติคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดตัวศูนย์ฯ พร้อมด้วย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ depa และ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
 
ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ” (I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และปรับทักษะ (reskill) หรือยกระดับทักษะ (upskill) ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรที่ทำงานอยู่แล้ว ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแบบดั้งเดิม และ กลุ่มธุรกิจ Startup
 
เน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลใน 3 ด้าน คือ
1. ด้าน Robotic เพื่อช่วยสร้างผลงาน และนำมาใช้แก้ปัญหาในการผลิตในธุรกิจ SME บนพื้นฐานเทคโนโลยี IoT, AI และ ระบบ Automation
2. ด้าน Data Analytic เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Disruption Technology
3. ด้าน Digital Media เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดผ่านช่องทาง Online
 
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการเสวนา Digital Gen is Now ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนากับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่าง depa กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนอาชีวศึกษา มีทักษะดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ภาคธุรกิจมีแรงงานที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต