เครื่องแบบนักศึกษาสยามเทค

พบกับเครื่องแบบนักศึกษาใหม่! 
ของคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2563 นี้