กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุน กยศ. ที่สยามเทค

 • นักศึกษาที่กู้ยืมได้
  เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
 • ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  1. มีสัญชาติไทย
  2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
  3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
  4. เป็นผู้ที่ไม่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

กองทุนกรอ. ที่สยามเทค

 • นักศึกษาที่กู้ยืมได้
  เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.
 • ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

  1. ผู้กู้อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เป็นนักศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวส.
  3. ขอกู้ยืมได้ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
  4. ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี (พ่อ+แม่+ผู้กู้+คู่สมรส) ถ้าไม่เกิน 360,000 บาท กู้ค่าครองชีพเพิ่มได้
  5. ผู้ขอรับทุนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนได้ ให้ผู้ขอรับทุน ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !