นักศึกษาเทียบโอน

การศึกษาต่อ

1. สมัครเข้าศึกษาต่อและเทียบโอนไปมหาวิทยาลัยต่างๆได้
2.สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
3.ผู้ที่ศึกษาจบระดับปวช. สามารถศึกษาต่อเนื่องระดับ ปวส. ได้
4 ผู้ที่ศึกษาจบในระดับปวส. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี หรือเทียบโอนได้