ประชุมความร่วมมือผลักดันการการเสริมสร้างโอกาสมีงานทำ ผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวิชาชีพ(องค์การมหาชน) คุณขนบพันธุ์ พินธุวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
คุณศิริพร วงค์สามารถ นักประชาสัมพันธ์ สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษบน EWE Platform
ร่วมประชุมความร่วมมือผลักดันการการเสริมสร้างโอกาสมีงานทำ ผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform และ อบรมการใช้งานให้กับนักศึกษาของทางวิทยาลัย