Siam Technological College (SiamTech)

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

#ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 20-21 มีนาคม 63 นักศึกษารอบปกติ
วันที่ 20-22 มีนาคม 63 นักศึกษารอบสมทบ(วันอาทิตย์)

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและชําระค่าหน่วยกิต ที่แผนกทะเบียนและธุรการ

อาคาร 12 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เวลา 08.00 – 15.00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ฝ่ายทะเบียน มีค่าใช้จ่าย)
2. เงินค่าลงทะเบียน
    – ค่าหน่วยกิต ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับปวช. หน่วยกิตละ 400 บาท
    – ค่าหน่วยกิต ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับปวส. หน่วยกิตละ 550 บาท

    – ค่าหน่วยกิต ประเภทพาณิชยกรรม ระดับปวช. หน่วยกิตละ 300 บาท
    – ค่าหน่วยกิต ประเภทพาณิชยกรรม ระดับปวส. หน่วยกิตละ 330 บาท

แต่งชุดนักศึกษาสวมหน้ากากป้องกันโรคมาให้เรียบร้อย

——————————–
สมัครเรียนได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00-16.00 น ณ อาคาร 12 ชั้น 3

💁🏻‍♀สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน
028640358

————————————————

#ปวช #ปวส #ช่างอุตสาหกรรม #บริหารธุรกิจ