เอกสารและคุณสมบัติ

ระเบียบการสมัคร

รับผู้ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (Diploma)
รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (Advanced Diploma)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย
2. ใบ รบ. หรือใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
(สวมเครื่องแบบนักเรียนหรือเสื้อขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาตรงตามระดับที่จะเข้าศึกษา
2. มีความประพฤติดี และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบในความประพฤติ ตลอดจนการเล่าเรียนได้
3. ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกิจ เช่น ติดสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
4. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !