เอกสารและคุณสมบัติ

ระเบียบการสมัคร

รับผู้ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (Diploma)
รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (Advanced Diploma)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย
2. ใบ รบ. หรือใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
(สวมเครื่องแบบนักเรียนหรือเสื้อขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาตรงตามระดับที่จะเข้าศึกษา
2. มีความประพฤติดี และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบในความประพฤติ ตลอดจนการเล่าเรียนได้
3. ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกิจ เช่น ติดสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
4. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้

HIGHLIGHT

Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
3 มีนาคม 2023By
Siamtech #Dek66
10 มกราคม 2023By
Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
5 มกราคม 2023By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 5
25 มีนาคม 2023By
#ทุนเรียนดี สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียน ปวช. – ปวส. (รอบปกติ)
7 มีนาคม 2023By
สยามเทค ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
4 พฤศจิกายน 2022By

SIAMTECH STORY

ประชุมความร่วมมือผลักดันการการเสริมสร้างโอกาสมีงานทำ ผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform
15 กันยายน 2023By
World Bank’s Education Global Practice Team พร้อมกับ ทีมงาน Education Equity Fund (EEF)
8 กันยายน 2023By
การปรับ Mindset ปลุก passtion เพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพ
26 ตุลาคม 2022By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !