เอกสารและคุณสมบัติ

ระเบียบการสมัคร

รับผู้ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (Diploma)
รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (Advanced Diploma)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย
2. ใบ รบ. หรือใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
(สวมเครื่องแบบนักเรียนหรือเสื้อขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาตรงตามระดับที่จะเข้าศึกษา
2. มีความประพฤติดี และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบในความประพฤติ ตลอดจนการเล่าเรียนได้
3. ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกิจ เช่น ติดสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
4. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียน รอบวันอาทิตย์ ได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
16 มีนาคม 2021By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 3
30 เมษายน 2021By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !