เอกสารและคุณสมบัติ

ระเบียบการสมัคร

รับผู้ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (Diploma)
รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปวส. (Advanced Diploma)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย
2. ใบ รบ. หรือใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
(สวมเครื่องแบบนักเรียนหรือเสื้อขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาตรงตามระดับที่จะเข้าศึกษา
2. มีความประพฤติดี และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบในความประพฤติ ตลอดจนการเล่าเรียนได้
3. ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกิจ เช่น ติดสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
4. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้