#SiamTechDek63 เปิดรับนักศึกษาใหม่

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 16.00 น.
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่ายนักศึกษาภาพสี หน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด1.5 นิ้ว 1 รูป
 • สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือสําเนาแสดงผลการเรียน (รบ.) 2 ฉบับ
 • บัตรประชาชนของนักศึกษา ตัวจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา 1 ฉบับ

การสมัครนักศึกษาใหม่

 • สมัครออนไลน์ คลิก!
 • สมัครโดยตรงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
  *หมายเหตุ : เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 16.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม : 02 864 0358

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !