Design Thinking @SIAMTECH

คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO of AHEAD ASIA – “สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนที่หลากหลาย”