ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
ให้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 5 ปี(ปวช.ต่อเนื่องปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน)

สาขาเมคคาทรอนิกส์

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)