เรียน ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

หลักสูตร ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เอกสารการสมัคร
  -ใบรับรองการจบการศึกษา
  -บัตรประจําตัวประชาชน
  -สําเนาทะเบียนบ้าน
 • -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สาขาที่เปิดสอนและค่าเทอม คลิก
  – สาขาเทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้า)
  – สาขาไฟฟ้ากำลัง (Internet of Things)
  – สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หุ่นยนต์สมองกล)
  – สาขาการบัญชี
  – สาขาการตลาด
  – สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (มัลติมีเดีย + สื่อสิ่งพิมพ์)
 • กําหนดการรับสมัคร
  – วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  – สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 12 ชั้น 3
  – สมัครเรียนได้ทุกวัน(ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 08.00-16.00 น.
 • การชําระค่าธรรมเนียมการเรียน
  – ชําระแรกเข้า 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ ผ่อนชําระได้ 3 งวด
 • การกู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ. และ กยศ.)
  – ยื่นเรื่องขอกู้ในวันสมัครเรียน ทางวิทยาลัยจะหักจํานวนเงินที่ขอกู้ได้ ชําระเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น