เรียน ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

หลักสูตร ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เอกสารการสมัคร
  -ใบรับรองการจบการศึกษา
  -บัตรประจําตัวประชาชน
  -สําเนาทะเบียนบ้าน
 • -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สาขาที่เปิดสอนและค่าเทอม คลิก
  – สาขาเทคนิคยานยนต์
  – สาขาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
  – สาขาไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
  – สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  – สาขาการบัญชี
  – สาขาการตลาดดิจิทัล
  – สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น)
  – สาขาดิจิทัลกราฟิก

 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 12 ชั้น 3
– สมัครเรียนได้ทุกวัน(ยกเว้นวันอาทิตย์ – วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.

 • การชําระค่าธรรมเนียมการเรียน
  – ชําระแรกเข้า 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ ผ่อนชําระได้สูงสุด 5 งวด
 • การกู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ. และ กยศ.)
  – ยื่นเรื่องขอกู้ในวันสมัครเรียน ทางวิทยาลัยจะหักจํานวนเงินที่ขอกู้ได้ ชําระเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น