เรียน ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

หลักสูตร ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เอกสารการสมัคร
  -ใบรับรองการจบการศึกษา
  -บัตรประจําตัวประชาชน
  -สําเนาทะเบียนบ้าน
 • -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สาขาที่เปิดสอนและค่าเทอม คลิก
  – สาขาเทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้า)
  – สาขาไฟฟ้ากำลัง (Internet of Things)
  – สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หุ่นยนต์สมองกล)
  – สาขาการบัญชี
  – สาขาการตลาด
  – สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (มัลติมีเดีย + สื่อสิ่งพิมพ์)
 • กําหนดการรับสมัคร
  – วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  – สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 12 ชั้น 3
  – สมัครเรียนได้ทุกวัน(ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 08.00-16.00 น.
 • การชําระค่าธรรมเนียมการเรียน
  – ชําระแรกเข้า 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ ผ่อนชําระได้ 3 งวด
 • การกู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ. และ กยศ.)
  – ยื่นเรื่องขอกู้ในวันสมัครเรียน ทางวิทยาลัยจะหักจํานวนเงินที่ขอกู้ได้ ชําระเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 มกราคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ พร้อมรับทุนอุปกรณ์การเรียน
30 มกราคม 2021By
เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !