หน้าแรก > หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สำนักอำนวยการ/ประกันคุณภาพ
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
แผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน2563
วัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 2563
วก.001 แบบนิเทศก่อนสอน 2563
วก.002 แบบนิเทศขณะสอน 2563
วก.003 แบบนิเทศหลังสอน 2563
วก.010 แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ 2563
วก.017 แบบฟอร์มงานวิจัยฯ 2563
วก.007-2 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ 2563
แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ 2563
ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยฯ 2563
โปรแกรมค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบน(Mean,S.D.) 2563
โปรแกรมค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม (Rating scale 5 levels 2563
โปรแกรมคำนวณค่าประสิทธิภาพ (E1,E2) 2563
โปรแกรมคำนวณดัชนีความสอดคล้องฯ (IOC.) 2563
โปรแกรมคำนวณดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 2563
วก.800-1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 2563
วก.900-1 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ 2563
แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2.2562
แบบสรุปฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มบันทึกคาบ9และ10 เทอม 2.2562
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน 2563
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน (ไม่เกิน15คน) 2563
ฟอร์มเรียนซ่อมเสริม เซ็น 10 ครั้ง
ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์ 2563
ใบปะหน้าต้นฉบับข้อสอบ 2563

 

Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
บก 01 คำร้องขอเวลาปฎิบัติงาน
บก 02 แบบประเมินผลการทดลองงาน
บก 03 คำร้องทั่วไป
บก 05 หนังสือตักเตือน
บก 06 กองทุนฉุกเฉินรักษาพยาบาล วทนส.
บก 07 สัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บก 10 แบบสำรวจอุปกรณ์ของบุคลากรที่ลาออก
บก 12 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานการอยู่เวร
บก 14 แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 15 งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก
บก 16 แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก
บก 17 แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 18 แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 19 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 20 แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 21 แบบติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 22 แบบสรุปและรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 23 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
บก 24 แบบเสนอกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
บก 29 คำร้องขออัตรากำลัง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
กน.002 ใบสัญญาความประพฤติ
กน.003 คำให้การของนักศึกษา
กน.004 บันทึกเหตุการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติด
กน.005 ใบสั่งพักการเรียน
กน.006 ใบทัณฑ์บน
กน.007 ขอเชิญพบผู้ปกครองนักศึกษา
กน.008 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง
กน.014 บันทึกการเยี่ยมนักศึกษาและผู้ปกครอง
กน.015 ใบแจ้งพฤติกรรม - นักศึกษา
กน.036 แบบบันทึกเสนอให้นักศึกษา ลาพัก ลาออก จำหน่าย
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
สอ.001 แบบเสนอโครงการ สอ.001
สอ.002 แผนปฏิบัติงาน สอ.002
สอ.003 ปฏิทินปฏิบัติงาน สอ.0033
สอ.004 แผนงบประมาณ สอ.004
สอ.005 สรุปโครงการงานกิจกรรม สอ.005
สอ.006 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สอ.006
เกณฑ์การประเมินที่ 1.1
เกณฑ์การประเมินที่ 1.2
เกณฑ์การประเมินที่ 1.3
เกณฑ์การประเมินที่ 1.4
เกณฑ์การประเมินที่ 1.5
เกณฑ์การประเมินที่ 1.6
เกณฑ์การประเมินที่ 1.7
เกณฑ์การประเมินที่ 1.8
เกณฑ์การประเมินที่ 2.1
เกณฑ์การประเมินที่ 2.2
เกณฑ์การประเมินที่ 3.1
เกณฑ์การประเมินที่ 3.2
เกณฑ์การประเมินที่ 4.1
เกณฑ์การประเมินที่ 4.2
เกณฑ์การประเมินที่ 4.3
เกณฑ์การประเมินที่ 5.1
เกณฑ์การประเมินที่ 5.2
เกณฑ์การประเมินที่ 5.3
เกณฑ์การประเมินที่ 5.4
เกณฑ์การประเมินที่ 5.5
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้
จำนวนบุคลากร
SAR61 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR62 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR63 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR64 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
SAR65 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา