หน้าแรก > หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนา
สำนักอำนวยการ/ประกันคุณภาพ
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
แผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน2563
วัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 2563
วก.001 แบบนิเทศก่อนสอน 2563
วก.002 แบบนิเทศขณะสอน 2563
วก.003 แบบนิเทศหลังสอน 2563
วก.010 แบบเสนอหัวข้องานวิจัยฯ 2563
วก.017 แบบฟอร์มงานวิจัยฯ 2563
วก.007-2 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ 2563
แบบประเมินองค์ประกอบของงานวิจัยฯ 2563
ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานวิจัยฯ 2563
โปรแกรมค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบน(Mean,S.D.) 2563
โปรแกรมค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม (Rating scale 5 levels 2563
โปรแกรมคำนวณค่าประสิทธิภาพ (E1,E2) 2563
โปรแกรมคำนวณดัชนีความสอดคล้องฯ (IOC.) 2563
โปรแกรมคำนวณดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 2563
วก.800-1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 2563
วก.900-1 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ 2563
แบบฟอร์มบันทึกคาบเกิน เทอม 2.2562
แบบสรุปฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มบันทึกคาบ9และ10 เทอม 2.2562
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน 2563
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน (ไม่เกิน15คน) 2563
ฟอร์มเรียนซ่อมเสริม เซ็น 10 ครั้ง
ใบบันทึกรอบวันอาทิตย์ 2563
ใบปะหน้าต้นฉบับข้อสอบ 2563

 

Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
บก 01 คำร้องขอเวลาปฏิบัติงาน
บก 02 แบบผลการประเมินผลการทดลองงาน
บก 03 คำร้องทั่วไป
บก 05 หนังสือตักเตือน
บก 06 กองทุนฉุกเฉิน
บก 07 สัญญาปฏิบัติงาน
บก 09 หนังสือสัญญาของวิทยาลัยฯ
บก 10 แบบสำรวจอุปกรณ์
บก 12 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานการอยู่เวร
บก 14 แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 15 งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 16 แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 17 แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 18 แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน
บก 19 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 20 แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 21 แบบติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บก 22 แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมภายในโครงการพัฒนาบุคลากร
บก 23 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
บก 24 แบบเสนอกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
บก 29 คำร้องขออัตรากำลัง
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
กน.002 ใบสัญญาความประพฤติ
กน.003 คำให้การของนักศึกษา
กน.004 บันทึกเหตุการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติด
กน.005 ใบสั่งพักการเรียน
กน.006 ใบทัณฑ์บน
กน.007 ขอเชิญพบผู้ปกครองนักศึกษา
กน.008 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง
กน.014 บันทึกการเยี่ยมนักศึกษาและผู้ปกครอง
กน.015 ใบแจ้งพฤติกรรม - นักศึกษา
กน.036 แบบบันทึกเสนอให้นักศึกษา ลาพัก ลาออก จำหน่าย
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
00000 ฝ่ายพัฒนา
Material Design for Bootstrap
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
สอ.001 แบบเสนอโครงการ สอ.001 ปี 2563
สอ.002 แผนปฏิบัติงาน สอ.002 ปี 2563
สอ.003 ปฏิทินปฏิบัติงาน สอ.003 ปี 2563
สอ.004 แผนงบประมาณ สอ.004 ปี 2563
สอ.005 สรุปโครงการงานกิจกรรม สอ.005 ปี 2563
สอ.006 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สอ.006-62
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะเครื่องกล
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะไฟฟ้า-อิเล็กฯ
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยียานยนต์
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกไฟฟ้า
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการบัญชี
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการตลาด
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิตอล
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการโรงแรม
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกบุคคล
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกอาคารสถานที่
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการเงินและบัญชี
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนา
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกกิจกรรม
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการ
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกจัดซื้อ
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพัฒนาวินัย
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษานานาชาติ
สอ.006 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การประเมินที่ 1.1
เกณฑ์การประเมินที่ 1.2
เกณฑ์การประเมินที่ 1.3
เกณฑ์การประเมินที่ 1.4
เกณฑ์การประเมินที่ 1.5
เกณฑ์การประเมินที่ 1.6
เกณฑ์การประเมินที่ 1.7
เกณฑ์การประเมินที่ 1.8
เกณฑ์การประเมินที่ 2.1
เกณฑ์การประเมินที่ 2.2
เกณฑ์การประเมินที่ 3.1
เกณฑ์การประเมินที่ 3.2
เกณฑ์การประเมินที่ 4.1
เกณฑ์การประเมินที่ 4.2
เกณฑ์การประเมินที่ 4.3
เกณฑ์การประเมินที่ 5.1
เกณฑ์การประเมินที่ 5.2
เกณฑ์การประเมินที่ 5.3
เกณฑ์การประเมินที่ 5.4
เกณฑ์การประเมินที่ 5.5
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้
จำนวนบุคลากร